Dostępność

                      Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ”  w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848).

                    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku: www.plastus.bialystok.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ” w Białymstoku

15 – 888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2a

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Data publikacji strony internetowej: 2011.10.14. 

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 14 marca 2024 r.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Przedszkola.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z panią  K. Ciereszko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  ; telefon: 85-7451-256.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie i mailowo.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

·         dane osoby zgłaszającej żądanie,

·         wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej,

·          sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

                   Przedszkole ma obowiązek zrealizowania żądania niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia żądania.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Przedszkole niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, oraz określi termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedszkole może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Przedszkole odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 1. Brak podjazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Aby dostać się do budynku, należy pokonać 13 stopni schodów w górę,
  następnie drzwi wejściowe do przedsionka – otwierane ręcznie/przed wejściem należy skorzystać z dzwonka elektrycznego/, następnie drzwi do holu głównego – otwierane ręcznie.
 3. W Przedszkolu wprowadzono obszar kontroli temperatury ze względu na pandemię COVID, obszar ten obejmuje odcinek holu głównego oznaczony żółto – czarną taśmą.
 4. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.
 5. Budynek jest parterowy, pozbawiony progów w ciągach komunikacyjnych.
 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 7. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na parkingu osiedlowym, w pobliżu budynku przedszkola nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 11. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne:

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.