Program "Chronimy Dzieci"

Program "Chronimy dzieci"
- program profilaktyki przemocy wobec dzieci

logo

logo
Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.
       Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników.
 Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.   Przedszkole realizuje standardy, które opierają się na:
•    Ustaleniu  i wprowadzeniu polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem fizycznym jak i psychicznym oraz  zapewnieniu im bezpieczeństwa.
- opracowanie i realizacja procedur interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
- opracowanie zasad  ochrony danych osobowych oraz wizerunku dziecka
- opracowanie zasad bezpiecznego dostępu dziecka do internetu oraz multimediów
•    Monitorowaniu  pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dziecka.
- pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.
•    Zapewnienie pracownikom wiedzy i umiejętności  w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

•    Pedagogizacja rodziców  w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
- organizacja spotkań ze specjalistami
- oferowanie materiałów edukacyjnych zarówno w przedszkolu jak i na stronie internetowej

•    Organizacji zajęć edukacyjnych w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

•    Zapewnieniu dostępność do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach krzywdzenia dziecka lub zagrożenia dziecka przemocą czy wykorzystywaniem.
- ogólny dostęp do danych kontaktowych placówek i instytucji zajmujących się ochroną dzieci i zapewniających pomoc i opiekę w nagłych wypadkach.
•    Monitorowaniu oraz weryfikacji  zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.
_____________________________________
 
Gdy wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone zadzwoń!
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
Fundacja Dzieci Niczyje  22 616-19-69
Centrum Interwencyjnego Komitetu Ochrony Praw Dziecka  22 626-94-19
Rzecznik Praw Dziecka  22 696-55-42
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  22 826-10-16

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12