Get Adobe Flash player

Opłaty za pobyt dziecka:

Zmiany w opłatach za przedszkole od dnia  1 września 2013 roku dla rodzin wielodzietnych
PROGRAM „ Białostocka Karta Dużej Rodziny”
(ogłoszenie z dnia 21.06.2013)


1.    Obniża się opłaty za przedszkole o 50% w przypadku, gdy z usług placówki korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie   „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.
2.   Uczestnictwo w Programie nie jest określone kryterium dochodowym.
3.   Podstawą udzielania ulg w opłacie jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola (do wglądu) dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie.
4.   Ulga przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola do wglądu dokument   potwierdzający uczestnictwo w Programie.
5.   W przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola. Utrata uprawnień następuje wówczas z pierwszym dniem następującego miesiąca po zgłoszeniu.
6.    Opłaty nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na podstawie zgłoszenia rodziców.
7.   W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega obniżeniu proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.
8.    Opłaty nie obejmują kosztów  wyżywienia dziecka, które ustala dyrektor
w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku.

Na podstawie:
 Uchwały Nr XLVII/520/13 Rady Miasta Białegostoku  z dnia 27 maja 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok  

Ile kosztuje pobyt dziecka w przedszkolu?

Na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składają się dwie zasadnicze kwoty: pierwsza określa wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, druga - miesięczny koszt żywienia dziecka w przedszkolu.

I. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia udzielane

przez Przedszkole aktualizacja  2.01.2017r.

 • Nie pobiera się opłaty jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu przez 5 godzin dziennie (czas na realizację minimum programowego, określony Ramowym rozkładem dnia przez Dyrektora Przedszkola, tj. 7.00-12.00)
 • Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad zadeklarowane
  5 godz. pobiera się opłatę w wysokości 1 zł.
 • Nie pobiera się opłaty w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 6 - letniego ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  (W roku 2017 dotyczy dzieci urodzonych w 2010r. i wcześniej). Aktualizacja: 2.01.2017r.
 • zniżki w opłacie za świadczenia w wysokości 50% przysługują dzieciom, które:
 1. posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (podstawą uzyskania ulgi jest złożenie w sekretariacie przedszkola orzeczenia)
 2. na które został przyznany Zasiłek rodzinny decyzją MOPR
  (w tym wypadku należy złożyć w sekretariacie przedszkola stosowny dokument)
 3.  które korzysta z Programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny (podstawą uzyskania zniżki jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola numeru karty i pozytywna jej weryfikacja przez przedszkole, przy czym zniżki przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przedstawiona BKDR)

 Na podstawie:

Uchwały Rady Miejskiej XLIX/561/13 z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

II. Miesięczne wyżywienie: ilość dni roboczych pomnożona przez wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora przedszkola.

Dzienna stawka żywieniowa od 1 września 2011r. wynosi 5 zł,/aktualne w roku 2014/2015/ w tym:

Śniadanie – 1,50 zł

Obiad  - 2,50 zł

Podwieczorek – 1 zł

ODPISY ZA ŻYWIENIE za dni, w których dziecko jest nieobecne w przedszkolu dokonywane są w następnym miesiącu;

zwrotowi podlega opłata od pierwszego dnia nieobecności dziecka
w przedszkolu, jeżeli nieobecność została zgłoszona w dniu poprzedzającym nieobecność.

Opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole należy wnosić do 20 dnia każdego miesiąca ** na podane numery rachunków:

1)       opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole drogą elektroniczną wnosimy
na numer konta:

97     1240 2890 1111 0010 3581 6697

2)       opłaty za żywienie wnosimy  na numer konta:

                                                 52 1240 2890 1111 0010 3581 6828
                       

**Nieterminowe wnoszenie opłat jest podstawą do wypowiedzenia przez dyrektora Umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola.

*** W pierwszych dniach miesiąca otrzymają Państwo szczegółowe zestawienie bieżących należności, wraz z numerami kont bankowych, na jakie należy wnieść należności.  

 

Rodzice znajdujący się  w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zniżkę lub zwolnienie z opłaty za posiłki dziecka w przedszkolu.

Umotywowany Wniosek  należy złożyć w sekretariacie przedszkola. 

O pomoc w zakresie opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu mogą się też Państwo ubiegać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
ul. I. Malmeda.