Get Adobe Flash player

Opłaty za pobyt dziecka:

 1.  Bezpłatny pobyt dziecka: 7.00 – 12.00 – czas realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określany przez Dyrektora Przedszkola w Ramowym rozkładzie dnia.
 2.  1 zł* za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ponad czas bezpłatnego pobytu. Rodzice wnoszą opłatę za czas faktycznego pobytu dziecka
  w Przedszkolu.
 3. Nie pobiera się opłaty za świadczenia na rzecz dzieci 6 – letnich w czasie wykraczającym poza bezpłatny, pięciogodzinny pobyt w przedszkolu.
 4.  Zniżki* w wysokości 50% wysokości stawki godzinowej przysługują dzieciom, które:

a)    posiadają Białostocką Kartę Dużej Rodziny -  zniżka przysługuje od następnego miesiąca po zgłoszeniu w sekretariacie Przedszkola
i pozytywnej weryfikacji BKDR przez Przedszkole;
W przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola. Utrata uprawnień następuje wówczas z pierwszym dniem następującego miesiąca po zgłoszeniu.

b)    posiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – kserokopię Orzeczenia złożyć należy w sekretariacie Przedszkola wraz
z Oświadczeniem rodzica.

c)    posiadają decyzję MOPR o przyznaniu zasiłku rodzinnego – terminowe, wg decyzji, złożenie Oświadczenie w sekretariacie Przedszkola

 1. Opłaty za wyżywienie dziecka  ustala Dyrektor w porozumieniu
  z Prezydentem Miasta Białegostoku.


* Na podstawie: Uchwały Rady Miejskiej L/770/18 z dnia 21 maja 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

 1.  5 zł/ dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu, w tym:

Śniadanie – 1,50zł

Obiad  - 2,50zł

Podwieczorek – 1 zł

 1.  Miesięczne wyżywienie: ilość dni roboczych pomnożona przez wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Odpisy za wyżywienie za dni, w których dziecko jest nieobecne
  w przedszkolu dokonywane są następnym miesiącu;
 3. Zwrotowi podlega opłata od drugiego  dnia nieobecności dziecka
  w przedszkolu.
 4. Opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca ** na  numery rachunków:

 

 a)   opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole na numer konta:

           97   1240 2890 1111 0010 3581 6697

b)   opłaty za żywienie wnosimy  na numer konta:

      52   1240 2890 1111 0010 3581 6828                        

11.        W pierwszych dniach każdego miesiąca otrzymają Państwo szczegółowe zestawienie bieżących należności, wraz z numerami kont bankowych.  

12.        Rodzice znajdujący się  w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zniżkę lub zwolnienie z opłaty za posiłki dziecka w przedszkolu. Umotywowany Wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi,  należy złożyć w sekretariacie przedszkola. O pomoc w zakresie opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu mogą się też Państwo ubiegać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. I Malmeda.