Get Adobe Flash player

krok po kroku...

 Jak i kiedy zapisać dziecko do przedszkola?

Rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny, obejmujący okres od
1 września  danego roku do 31 sierpnia następnego roku, odbywa się na wiosnę, na przełomie marca i kwietnia.

Zapisać dziecko do przedszkola można drogą elektroniczną, korzystając ze strony internetowej: www.bialystok.pl lub odwiedzić nas osobiście.

Dane kontaktowe i lokalizację przedszkola znajdziecie Państwo w „kontakcie”
i w zakładce "nasze przedszkole".

W miarę posiadania wolnych miejsc przedszkole przyjmuje nowe dzieci również w trakcie roku szkolnego.

Zapraszamy do indywidualnych kontaktów, postaramy się przybliżyć Państwu przedszkole, odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości.

Będziecie też Państwo mieli okazję zapoznać się z warunkami,
w jakich będzie przebywać Państwa dziecko oraz poznać przyszłych nauczycieli.

 

REKRUTACJA  na rok szkolny 2017/2018

 Rekrutacja do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018, rozpocznie się 6 kwietnia 2017 r.i potrwa do 13 kwietnia 2017r.

Przedszkole dysponuje 31 wolnymi miejscami na nowy rok szkolny 2017/2018 (na podstawie Deklaracji złożonych przez rodziców).

 

DEKLARACJE KONTYNUOWANIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU 2017/2018:

Informuję, iż zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), deklaracje kontynuowania pobytu w przedszkolu w roku 2017/2018 należy złożyć w terminie: 22 - 29 marca 2017r., w godzinach pracy Przedszkola, tj. 6.30 - 17.00.

Brak złożonej Deklaracji oznacza rezygnację z usług Przedszkola od dnia 1.09.2017r.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

REKRUTACJA  na rok szkolny 2017-2018

1. Dokumenty będą do pobrania w przedszkolu oraz na stronie internetowej www.bialystok.pl - dla mieszkańców - edukacja

2. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA WOLNE MIEJSCA, SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO NA WOLNE MIEJSCA  DO PRZEDSZKOLA:
6-13 kwietnia 2017. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/ w godz. pracy przedszkola, tj. 6.30 - 17.00.


do 18 kwietnia 2017r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20 kwietnia 2017r. do godz. 15.00 -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


od 21 kwietnia do 25 kwietnia 2017r.. w godz. pracy przedszkola - Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie Umowy.


  26 kwietnia 2017  do godziny 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka - do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie, do dyrektora przedszkola odwołania od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -  do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

3. Termin rekrutacji uzupełniającej: 1.06.2017 - 6.06.2017r.

 4.   Kryteria główne wynikające z Ustawy o systemie oświaty:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie
o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe (lit.a - g). Mają one jednakową wartość - każde =50 pkt.: 100 pkt/ aktualizacja: 31.03.2016r.

a) wielodzietność rodziny kandydata, tzn.3 i > dzieci

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

5. Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białystok - tzw. samorządowe:(na podstawie Uchwały NR XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca  2017r.)


                                                             Kryterium Liczba punktów

1) Dziecko zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (urodzone w 2011.) lub dziecko 7-letnie i starsze z odroczonym obowiązkiem szkolnym (urodzone w 2010r. i wcześniej) lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

252)    pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu. 12

3) rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata
6

4) Dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci
3

5) Pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata
 2
6)    w przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia
1

W celu zapoznania się z zasadami rekrutacji zapraszamy do odwiedzenia strony www.bialystok.pl zakładka Edukacja/ Rekrutacja.