Poradnik mamy i taty


Co ułatwi dziecku akceptację nowej roli  - przedszkolaka? 

 • wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką innych osób niż rodzice, babcia...
 • organizowanie dziecku spotkań z rówieśnikami (na placu zabaw, podczas wspólnych spacerów...)
 • zabawy z dzieckiem w przedszkole, przedstawienie jego realnych zalet, m.in. obecność rówieśników, wielu zabawek
 • akceptacja płaczu dziecka przez rodziców - jest to naturalna reakcja dziecka w sytuacjach stresowych, czasami trzeba sobie uronić łezkę...
 • wcześniejsze poznanie przedszkola (odwiedziny jako krótkie wizyty, udział w dniach adaptacyjnych)
 • skrócenie pierwszych dni rozstania poprzez wcześniejsze odbieranie dziecka („przyjdę po Ciebie po obiedzie” – i dotrzymywanie danego słowa). Nie składajmy obietnic, których nie możemy spełnić.
 • usamodzielnianie dziecka (ubieranie, czynności toaletowe, posiłki)
 •  wygodne ubranie, niekrępujące ruchów, najważniejsza jest wygoda dziecka (elegancję pozostawmy na Uroczystości przedszkolne)
 • uczenie dziecko przestrzegania zasad („po zabawie sprzątamy klocki”, „wyrzuć chusteczkę do kosza”, „podnieś zabawkę z podłogi”, „zakręć kran”, „spuść wodę”)
 • krótkie, ciepłe i zdecydowane pożegnanie przedszkolaka, pozbawione rozczulania się nad dzieckiem
 • przyniesienie przez dziecko ulubionej Przytulanki
 • częste kontakty z nauczycielem w grupie na temat dnia w grupie
 • poświecenie dziecku czasu na bycie z Nim po odebraniu go z przedszkola
 • ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu („ po obiedzie chwilkę odpoczniemy, poczytamy, posłuchamy bajki” ( nie „obejrzymy” ), „przed wyjściem na spacer sprzątniemy zabawki” )

logo

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

*** DZWONEK*** znajduje się po prawej stronie drzwi wejściowych.

Gdy już wszystkie dzieci są w przedszkolu, drzwi wejściowe są zamykane od wewnątrz.

O chwilkę cierpliwości prosimy - na pewno otworzymy! 


Przypominamy, że w godzinach 12.00- 14.00 młodsze dzieci wypoczywają, zachowujmy się ciut ciszej...

 Z Regulaminu Przedszkola:

I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

2.  Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola
w godzinach pracy przedszkola, tj.: 6.30 – 17.00

3.  Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

 - pomóc  dziecku rozebrać się  w szatni (odwiesić kurtkę, schować czapkę, szalik, rękawiczki do kurtki, odstawić obuwie na półeczkę, a po południu - schować kapcie do worka dziecka)

- osobiście przekazać dziecko nauczycielce  w grupie 

4. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

5. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie
i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć.

II. Odbieranie dzieci z przedszkola

1.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważniona osobę, zapewniającą dziecku całkowite bezpieczeństwo.


2.  Rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.


3.  W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. W przypadku pozostania rodzica z dzieckiem na placu przedszkolnym za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic.


4.  Rodzice, opiekunowie prawni na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.


5.  Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.


6.  Przedszkole  odmówi wydania dziecka, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa.


7.  O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie jest poinformowany dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.


8. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje w placówce przez pół godziny.
Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji
o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.


9. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym. Orzeczenie włacza się do dokumentacji przedszkola.


10. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.

Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30, ponieważ o tej godzinie podajemy śniadanie.

Prosimy o informowanie o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, pozwoli to przygotować odpowiednią liczbę posiłków, zaplanować wyjścia z grupą.

O godzinie 9.00 rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne. O godzinie 11.30 podajemy obiad. Po posiłku najmłodsze dzieci (3 i 4 - latki), wypoczywają na leżaczkach. Starszaki realizują indywidualne zajęcia z nauczycielem, bawią się w sali lub na placu przedszkolnym. O godzinie 14.30 podajemy podwieczorek, po którym odbywają się zabawy teatralne, manipulacyjne,  konstrukcyjne oraz inne zabawy wg zainteresowań dzieci, w tym też pobyt świeżym powietrzu.

********************************************************************

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY:

www.ore.edu.pl

 • wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

AUTYZM- broszura  
 
 
 

autyzm
autyzm
autyzm
autyzm
autyzm
autyzm
autyzm