STOPEREK

Zarządzenie Nr 9/2012
Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr  53
im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ”
 w Białymstoku
z dnia 31. 08. 2012


w sprawie wprowadzenia Regulaminu  elektronicznej ewidencji  czasu pobytu dziecka  w Przedszkolu Samorządowym Nr 53 w Białymstoku

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Zarządzam, co następuje:


§ 1


1.  Z dniem 1  września 2012r wprowadza się Regulamin  elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK w Przedszkolu Samorządowym Nr 53 w Białymstoku, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Regulamin określa sposób i tryb rejestrowania czasu pobytu dziecka
w Przedszkolu, w tym czasu wejścia i wyjścia.


§ 2.


Zobowiązuje się wszystkich rodziców/ opiekunów do zapoznania się z Regulaminem podczas zebrania rozpoczynającego rok szkolny, w terminie określonym przez Dyrektora Przedszkola.


§ 3


Nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłaszać telefonicznie lub poprzez wpis do zeszytu zgłoszenia nieobecności – wyłożonego na hallu przedszkola.


§ 4


Przestaje obowiązywać pisemna rejestracja obecności dziecka w przedszkolu wprowadzona od 1 września 2012r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września  2012r.


zał. nr 1 do zarządzenia 9/2012
Dyrektora PS 53


Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka
w Przedszkolu Samorządowym Nr 531.     Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.
2.    Rodzic zobowiązuje się do posiadania Karty przy sobie w momencie pozostawiania i odbierania dziecka z przedszkola.
3.    W przypadku zniszczenia, utraty Karty, Rodzic zobowiązany jest do zakupu nowej. Fakt utraty Karty Rodzic zgłasza w sekretariacie przedszkola lub u nauczyciela w  grupie.
4.    Po wejściu do przedszkola Rodzic rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty do czytnika umieszczonego obok wejścia do szatni.
5.    Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej/placu zabaw Rodzic zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty do czytnika.
6.    Prawidłowe sczytanie godziny przez czytnik zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
7.    W przypadku nie zarejestrowania godziny przyprowadzenia dziecka zostanie naliczona obecność od godz. 6.30.
8.    W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka, zostanie naliczona obecność do godz. 17.00.
9.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.09.2012r.


instrukcja używania kartyKoszt karty do czytnika w roku: 25zł.

Karta jest przypisana do dziecka na cały okres pobytu w przedszkolu.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za karty pozostawiane w szatni.

Problemy techniczne proszę zgłaszać w sekretariacie przedszkola.